Meddygaeth DIY: Y gwrthryfel yn erbyn Big Pharma

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Meddygaeth DIY: Y gwrthryfel yn erbyn Big Pharma

Meddygaeth DIY: Y gwrthryfel yn erbyn Big Pharma

Testun is-bennawd
Mae meddyginiaeth do-it-yourself (DIY) yn fudiad sy'n cael ei yrru gan rai aelodau o'r gymuned wyddonol yn protestio codiadau prisiau “anghyfiawn” a roddir ar feddyginiaeth achub bywyd gan gwmnïau fferyllol mawr.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Mehefin 16, 2022

  Mae cost gynyddol meddyginiaethau hanfodol fel inswlin ac asid chenodeoxycholic (CDCA) wedi arwain at feddyginiaeth Do-It-Yourself (DIY), lle mae gwyddonwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol yn cynhyrchu cyffuriau a thriniaethau ac yn eu gwerthu i gleifion am gost. 

  Cyd-destun meddygaeth DIY

  Mae prisiau cynyddol meddyginiaethau a thriniaethau critigol wedi arwain aelodau o gymunedau gwyddonol a gofal iechyd i weithgynhyrchu'r triniaethau hyn (os yn bosibl) fel nad yw iechyd claf yn cael ei roi mewn perygl oherwydd ffactorau cost. Yn yr Undeb Ewropeaidd, gall ysbytai gynhyrchu rhai cyffuriau os ydyn nhw'n dilyn rheolau penodol. Fodd bynnag, os yw cyfleusterau gofal iechyd yn cael eu cymell yn bennaf i atgynhyrchu cyffuriau oherwydd prisiau uchel, dywedir eu bod yn wynebu mwy o graffu gan reoleiddwyr gofal iechyd, gydag arolygwyr yn wyliadwrus am amhureddau yn y deunyddiau crai a ddefnyddir i wneud y cyffuriau hyn. Er enghraifft, yn 2019, gwaharddodd rheoleiddwyr gynhyrchu CDCA ym Mhrifysgol Amsterdam oherwydd deunyddiau crai amhur. Fodd bynnag, yn 2021, gosododd Awdurdod Cystadleuaeth yr Iseldiroedd ddirwy o $20.5 miliwn USD ar Leadiant, prif wneuthurwr CDCA y byd, am gamddefnyddio ei safle yn y farchnad trwy ddefnyddio strategaethau prisio gormodol.   

  Canfu astudiaeth yn 2018 yn Ysgol Feddygaeth Iâl fod un o bob pedwar claf diabetes yn cyfyngu ar eu defnydd o inswlin oherwydd costau'r cyffur, gan gynyddu eu risg o fethiant yr arennau, retinopathi diabetig, a marwolaeth. Yn yr Unol Daleithiau, sefydlodd Baltimore Underground Science Space y Prosiect Inswlin Agored yn 2015 i ailadrodd proses gweithgynhyrchu inswlin cwmnïau fferyllol mawr mewn protest yn erbyn arferion prisio gormodol y diwydiant. Mae gwaith y prosiect yn caniatáu i gleifion diabetig brynu inswlin am $7 y ffiol, gostyngiad amlwg o'i bris marchnad yn 2022 o rhwng $25 a $300 y ffiol (yn dibynnu ar y farchnad). 

  Effaith aflonyddgar

  Gall grwpiau cymdeithas sifil sy'n partneru â phrifysgolion a gweithgynhyrchwyr cyffuriau annibynnol i gynhyrchu meddyginiaethau i drin salwch difrifol am gost is na gweithgynhyrchwyr fferyllol mawr annog cwmnïau cyffuriau mawr i newid eu strategaethau prisio. Gellid lansio neu ddwysau ymgyrchoedd cyhoeddus yn erbyn y cwmnïau hyn, gan niweidio eu henw da cyhoeddus a chael effaith negyddol ar werthiant cyffuriau. Ymhellach, gall grwpiau cymdeithas sifil ddeisebu eu llywodraethau cenedlaethol i gefnogi gweithgynhyrchu cyffuriau lleol i leihau risg cadwyn gyflenwi ac adeiladu gwytnwch cynnyrch gofal iechyd yn eu heconomïau. 

  Gall gweithgynhyrchwyr cyffuriau mawr sydd â safleoedd dominyddol yn y farchnad ostwng pris cyffuriau penodol mewn ymateb i bwysau cyhoeddus neu geisio gwneud hynny'n rhagweithiol i wella eu statws cyhoeddus. Gall deddfwyr ledled y byd gyflwyno rheoliadau sy'n capio pris cyffuriau penodol fel y gall eu poblogaethau lleol gael gafael arnynt am bris rhesymol. 

  Goblygiadau'r diwydiant meddygaeth DIY sy'n tyfu 

  Gallai goblygiadau ehangach cymdeithas sifil a’i phartneriaid cymdeithasol yn gweithgynhyrchu cyffuriau achub bywyd am brisiau is o gymharu â chwmnïau cyffuriau mawr gynnwys: 

  • Cynhyrchwyr mawr inswlin, fel Eli Lilly, Novo Nordisk, a Sanofi, yn gostwng prisiau inswlin, a thrwy hynny leihau eu helw. 
  • Cwmnïau fferyllol mawr yn lobïo llywodraethau gwladwriaethol a ffederal i reoleiddio'n ymosodol (a gwahardd) gweithgynhyrchu cyffuriau dethol gan sefydliadau y tu allan i'r diwydiant fferyllol traddodiadol.
  • Triniaethau ar gyfer amrywiaeth o gyflyrau (fel diabetes) yn dod ar gael yn haws mewn cymunedau incwm isel, gan arwain at wella canlyniadau gofal iechyd yn y meysydd hyn.  
  • Mwy o ddiddordeb mewn a gwerthiant offer gweithgynhyrchu fferyllol i grwpiau cymdeithas sifil a chwmnïau cynhyrchu cyffuriau annibynnol. 
  • Cwmnïau technoleg feddygol newydd yn cael eu sefydlu'n benodol i leihau cost a chymhlethdod gweithgynhyrchu ystod o gyffuriau.

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • Ydych chi'n meddwl y dylai pris inswlin gael ei reoleiddio ledled y byd? 
  • Beth yw anfanteision posibl gweithgynhyrchu meddyginiaethau penodol yn lleol yn erbyn cwmnïau fferyllol mawr? 

  Cyfeiriadau mewnwelediad

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y mewnwelediad hwn:

  Mae'r Efrog Newydd Yr Arbrofwyr Twyllodrus